01
bản tin số mới nhất

Số 2 - 2020

Giới thiệu tạp chí IJAAA, ELLC, EPH Journal, IJET, JTHM,CSDL ResearchBib, Athabasca University Press, PLOS Medicine, Open Science Directory, Frontiers, in nhãn tài liệu trong Aleph.

02
Bản tin Truyền thông

Số 1 - 2019

Tin tức, giới thiệu tạp chí khoa học công nghệ ĐHĐN, giới thiệu OATD.org, giới thiệu Springer Open, hướng dẫn sao chép biểu ghi trong Aleph

Số 2 - 2019

Tin tức, giới thiệu tạp chí JLSC, giới thiệu tạp chí JPDR, giới thiệu tailieuso.udn.vn, hướng dẫn tạo và kích hoạt tài khoản bạn đọc trong Aleph.

Số 3 - 2019

Tin tức, giới thiệu worldlibrary.net, MedlinePlus, BENTHAM Open, giới thiệu tạp chí CLS,EJAET, cách phân phối tài liệu hàng loạt trong Aleph.

03
bản tin Học liệu

Số 2 - 2019

Tài nguyên học liệu nội sinh, Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN, tài nguyên thông tin truy cập mở VOER, Open Yale Courses, DLC, tailieuso.udn.vn

Số 3 - 2019

Tin tức, Giới thiệu Journal of Science, IJELT, giới thiệu Busuu,UCL Press,Journal of Medicine,Oxford University Press,Trade Science Inc, cách tạo biểu ghi mẫu trong Aleph.

Số 1 - 2020

Giới thiệu tạp chí IJAAA, ELLC, EPH Journal, IJET, JTHM,CSDL ResearchBib, Athabasca University Press, PLOS Medicine, Open Science Directory, Frontiers, in nhãn tài liệu trong Aleph.