01
bản tin số mới nhất

Số 3 - 2020

Giới thiệu tạp chí IJISRT, IJELLR, Journal of Science IJAR, Munich Personal RePEc Archive , AIJSS , BMJ Open Science, AJNS, Open Michigan, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Thư viện.

02
Bản tin Truyền thông

Số 1 - 2019

Tin tức, giới thiệu tạp chí khoa học công nghệ ĐHĐN, giới thiệu OATD.org, giới thiệu Springer Open, hướng dẫn sao chép biểu ghi trong Aleph

Số 2 - 2019

Tin tức, giới thiệu tạp chí JLSC, giới thiệu tạp chí JPDR, giới thiệu tailieuso.udn.vn, hướng dẫn tạo và kích hoạt tài khoản bạn đọc trong Aleph.

Số 3 - 2019

Tin tức, giới thiệu worldlibrary.net, MedlinePlus, BENTHAM Open, giới thiệu tạp chí CLS,EJAET, cách phân phối tài liệu hàng loạt trong Aleph.

03
bản tin Học liệu

Số 2 - 2019

Tài nguyên học liệu nội sinh, Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN, tài nguyên thông tin truy cập mở VOER, Open Yale Courses, DLC, tailieuso.udn.vn

Số 3 - 2019

Tin tức, Giới thiệu Journal of Science, IJELT, giới thiệu Busuu,UCL Press,Journal of Medicine,Oxford University Press,Trade Science Inc, cách tạo biểu ghi mẫu trong Aleph.

Số 1 - 2020

Giới thiệu tạp chí IJAAA, ELLC, EPH Journal, IJET, JTHM,CSDL ResearchBib, Athabasca University Press, PLOS Medicine, Open Science Directory, Frontiers, in nhãn tài liệu trong Aleph.

Số 2 - 2020

Giới thiệu tạp chí DRJI, Citefactor, Gavin Publishers, IBIMA, AHTR, JETIR, BJELL, ITM Web of Conferences, JMIR, DART-Europe.

Số 3 - 2020

Giới thiệu tạp chí IJISRT, IJELLR, Journal of Science IJAR, Munich Personal RePEc Archive , AIJSS , BMJ Open Science, AJNS, Open Michigan, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Thư viện.