ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ X­ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM THÔNG TIN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG
Đj Nẵng, ngjy 01 tháng 6 năm 2019
YÊU CẦU TIẾP NHẬN TÀI LIỆU KHOA HỌC
1. Yêu cầu chung
1.1 Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền th{ng Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN)
tiếp nhận, lưu trữ phục vụ c{ng tác số hóa, c{ng bố, th{ng tin các tài liệu gồm: Luận
văn thạc sĩ, Luận án tiến sĩ, Báo cáo tổng kết đề tài/dự án nghiên cứu khoa học c{ng
nghệ (KHCN) các cấp của cán bộ, giảng viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.
1.2 Nội dung tiếp nhận
- Đối với Luận văn thạc sĩ, Luận án tiến sĩ (bảo vệ trong nước): 01 đĩa CD (có
nhãn họ tên tác giả/nhóm tác giả; Tên đề tài; Điện thoại; Email) chứa 02 file định dạng
PDF gồm: (1) Bản Tóm tắt (tiếng Việt đối với Luận văn thạc sĩ; tiếng Việt và tiếng Anh
đối với Luận án tiến sĩ) và (2) Bản Toàn văn. Nội dung các file phải được sao y bản
cứng (có đủ chữ ký cán bộ hướng dẫn, đại diện cơ sở đào tạo, học viên/nghiên cứu sinh
và các quyết định giao đề tài, biên bản nhận xét của Hội đồng bảo vệ, xác nhận sửa
chữa theo ý kiến của Hội đồng, scan để có đủ chữ ký như bản cứng);
- Đối với Luận văn thạc sĩ, Luận án tiến sĩ (bảo vệ ở nước ngoài), Báo cáo tổng
kết đề tài/dự án nghiên cứu KHCN: 01 đĩa CD (có nhãn họ tên tác giả/nhóm tác giả;
Tên đề tài; Điện thoại; Email) chứa 02 file định dạng PDF gồm: (1) Bản Tóm tắt (tiếng
Việt đối với Báo cáo tổng kết đề tài KHCN; tiếng Việt và tiếng nước ngoài đối với
Luận văn thạc sĩ, Luận án tiến sĩ bảo vệ ở nước ngoài) và (2) Bản Toàn văn. Nội dung
các file phải được sao y bản cứng (có đủ chữ ký của học viên/nghiên cứu sinh/tác
giả/nhóm tác giả, đại diện cơ sở đào tạo/cơ quan chủ tru và các quyết định giao đề tài,
biên bản nhận xét của Hội đồng bảo vệ/nghiệm thu);
- Người nộp mang theo bản cứng để đối chiếu với nội dung các file trong CD.
Các file kh{ng để mật khẩu và dung lượng tối đa 20 Mb/file.
1.3 Tác giả tự nộp (trong vòng 30 ngày kể từ ngày bảo vệ, nghiệm thu) và chịu
trách nhiệm về nội dung, hunh thức Luận văn, Luận án, Báo cáo khoa học. Nếu nhờ nộp
thay cần có Giấy cam kết và ủy quyền của tác giả (Mẫu 02). Nếu kh{ng đúng yêu cầu
sẽ kh{ng được tiếp nhận và người nộp tự chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan.
1.4 Thời gian, địa điểm tiếp nhận
- Thời gian: Buổi sáng: 8h00-11h00; Buổi chiều: 14h00-17h00 (thứ Hai-thứ Sáu)
- Địa điểm: Tổ Th{ng tin-nghiệp vụ (Cô Huyên, Cô Trkm, Anh Thanh Hải). Tầng
11, Nhà B, Cơ quan ĐHĐN, 41 Lê Duẩn, Q.Hải Chku, TP.Đà Nẵng.
Thông tin vui lòng liên hệ: ĐT: 02363.849324; Email: clirc@ac.udn.vn.
1
2. Trình tự thực hiện
2.1 Đón tiếp, hướng dẫn người nộp điền th{ng tin vào Giấy cam kết (Mẫu 01),
Giấy xác nhận (Mẫu 03) (để tránh sai sót th{ng tin của tác giả). Trường hợp nộp thay
cần thêm có Giấy cam kết và ủy quyền của tác giả (Mẫu 02).
2.2 Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung tiếp nhận (như mục 1.2) và thông tin
trong các Mẫu 01,02,03; Đối chiếu với Bản cứng đảm bảo nội dung các file trong đĩa
CD được sao y Bản cứng. Nếu có sai sót, hướng dẫn, đề nghị người nộp thực hiện đầy
đủ, đúng yêu cầu (như mục 1.2);
2.3 Cán bộ tiếp nhận ký, ghi rõ họ tên vào Giấy xác nhận (Mẫu 03a,03b), đem
qua bộ phận văn phòng đóng dấu, gửi lại cho người nộp trong buổi tiếp nhận (không
hẹn buổi/ngày khác, trừ trường hợp có lý do chính đáng);
2.4 Cán bộ tiếp nhận lưu trữ bản cứng, đĩa CD để đúng nơi quy định; Ghi vào
danh mục (file quản lý) để định kỳ báo cáo theo quy định của đơn vị; Bàn giao cho cán
bộ quản lý kho tài liệu quản lý, lưu trữ; Tuyệt đối kh{ng để xảy ra mất mát, thất lạc,
quản lý, c{ng bố kh{ng đúng quy định;
2.5 Trong quá trunh tác nghiệp, cán bộ tiếp nhận có thái độ đúng mực, hướng dẫn
người nộp tận tunh, chu đáo; kh{ng có biểu hiện gky phiền hà cho người nộp, kéo dài
thời gian tiếp nhận, xác nhận. Trường hợp gặp bất cập, khó khăn cần báo kịp thời cho
lãnh đạo Trung tkm xem xét, chỉ đạo giải quyết.
Trong quá trunh thực hiện, Trung tkm sẵn sàng tiếp nhận góp ý của cán bộ, học
viên, nghiên cứu sinh, cán bộ tiếp nhận để xem xét, điều chỉnh, sửa đổi ph hợp.
Trkn trọng./.
TRUNG TÂM THÔNG TIN-HỌC LIỆU
VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
2